2023-09-06 08:37:34
Nghị quyết hội nghị BĐD CMHS (Lần 1) năm học 2023-2024
Đăng ngày: 06/09/2023 08:37 AM | Lượt xem: 1.458 lượt

BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN CMHS

TRƯỜNG THCS&PTTH V.M. LÔMÔNÔXỐP

 NĂM HỌC 2023-2024
 
 1. Thời gian: Cuộc họp bắt đầu vào hồi 16h30’ thứ bảy ngày 19/08/2023
 2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Trường THCS&PTTH V.M. LÔMÔNÔXỐP
III.Thành phần: Ban ĐDCMHS năm học 2023-2024, tham dự họp 11/12 (vắng 01 - TBPH lớp 11H có lý do)
IV.Chủ tọa: Ông Đoàn Ngọc Long
V.Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thị Bích Hà
VI.Nội dung cuộc họp:
 1. Ông Đoàn Ngọc Long thông tin lại danh sách Ban ĐD CMHS năm học 2023-2024 của Trường THCS&PTTH V.M. LÔMÔNÔXỐP đã được bầu tại Hội nghị trưởng ban đại diện CMHS năm học 2023-2024, cụ thể: 
Danh sách Ban ĐD CMHS năm học 2023-2024
TT Họ tên TBPH lớp SĐT Email
1 Lê Thanh Tùng 6A2 0936040239 tunglt.ict@gmail.com
2 Nguyễn Đình Chính 6D 0906101280 chinhsdfc@gmail.com
3 Đặng Thị Bích Hà 7D 0989335558 dtb_ha@hondaotomydinh.vn
4 Nguyễn Mai Nhung 8C 0943908904 nhungnm@hht.edu.vn
5 Hồ Khánh Lê 9D 0912221142 tdpear@gmail.com
6 Nguyễn Thị Minh Phương 9H 0365142258 trangkabi@gmail.com
7 Trần Thu Hiền 10A1 0936404499 tranthuhien13061978@gmail.com
8 Đoàn Thị Thanh Vân 10E 0989667478 vandt83@gmail.com
9 Đoàn Ngọc Long 11A1 093658333 ngoclonghn9999@gmail.com
10 Nguyễn Thị Thu Hằng 11H 0382828548 Nguyenthithuhang7171@gmail.com
11 Cao Ngọc Hoài 12D 0903247068 ngochoai.cao@gmail.com
12 Đào Thị Cẩm Yên 12I 0986142413 yendc81@gmail.com
 
 1. Triển khai công tác bầu Trưởng ban ĐDCMHS năm học 2023-2024, thông qua cơ cấu và nhân sự các tiểu ban:
Các thành viên trong Ban ĐDCMHS dự họp đã thống nhất 100% các nội dung sau:
 • Bầu ông Đoàn Ngọc Long tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban ĐDCMHS năm học 2023-2024.
 • Ban ĐDCMHS vẫn duy trì cơ cấu gồm 1 Trưởng ban và 3 Phó trưởng ban, đồng thời là trưởng 3 tiểu ban để hỗ trợ Trưởng ban trong công tác điều hành các công việc của ban; trong đó có 01 Phó ban kiêm Thư ký ban. Cụ thể cơ cấu các tiểu ban và nhân sự:
Tiểu ban học tập:
+ Bà Cao Ngọc Hoài – Phó Ban ĐDCMHS, Trưởng tiểu ban.
+ Các thành viên: Bà Hồ Khánh Lê, ông Lê Thanh Tùng, ông Nguyễn Đình Chính.   
Tiểu ban Nội vụ:
+ Bà Đặng Thị Bích Hà – Phó Ban ĐDCMHS, Trưởng tiểu ban.
+ Các thành viên: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, bà Nguyễn Mai Nhung, bà Trần Thu Hiền.   
Tiểu ban Văn – thể - Mĩ:
+ Bà Đoàn Thị Thanh Vân – Phó Ban ĐDCMHS, Trưởng tiểu ban.
+ Các thành viên: Bà Đào Thị Cẩm Yên, bà Nguyễn Thị Minh Phương.   
Thư ký Ban ĐDCMHS: Bà Đoàn Thị Thanh Vân – Phó Ban ĐDCMHS
Chi tiết chức năng, nhiệm vụ, vai trò của từng thành viên được quy định cụ thể theo Quy chế hoạt động của Ban ĐDCMHS Nhà trường năm học 2023-2024.
 1. Triển khai một số công việc của Ban ĐDCMHS:
 • Về xây dựng Quy chế hoạt động của Ban ĐDCMHS năm học 2023 - 2024: bà Đoàn Thị Thanh Vân phụ trách và hoàn thiện, hạn nộp 27/8/2023.
 • Về xây dựng Kế hoạch hoạt động của từng Tiểu ban: Trưởng các tiểu ban phối hợp với các thành viên xây dựng và hoàn thiện, hạn nộp 27/8/2023.
 • Trưởng ban và Thư ký sau khi nhận được các văn bản (Quy chế hoạt động của Ban ĐDCMHS năm học 2023 – 2024, Kế hoạch hoạt động của từng Tiểu ban) tổ chức triển khai rà soát, hoàn thiện để thông qua và đăng thông tin trên website Nhà trường trước 5/9/2023.
 • Các Tiểu ban cần nắm nội dung chi tiết các hoạt động, đặc biệt những vấn đề còn đang nổi cộm, cần rút kinh nghiệm từ những năm học trước, tìm giải pháp nhằm cải thiện, để nâng cao chất lượng hoạt động trong năm học 2023-2024.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h30’ phút cùng ngày, các nội dung Biên bản đã được 100% thành viên Ban ĐDCMHS tham dự họp nhất trí thông qua.
 
 Nơi nhận:
 - Thầy Nguyễn Quốc Hội – Chủ tịch HĐQT Nhà trường;
- BGH Nhà trường;
- Trưởng BĐDCMHS các lớp;
- Website Nhà trường;
- Lưu BĐDCMHS Trường (Mrs Hiền).
 
THƯ KÝ CUỘC HỌP
 
(Đã ký)
 
 
 
Đặng Thị Bích Hà
CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
 
(Đã ký)
 
 
 
Đoàn Ngọc Long


Các tin khác: