2022-09-16 14:09:20
Nghị quyết hội nghị BĐD CMHS (Lần 1) năm học 2022-2023
Đăng ngày: 16/09/2022 02:09 PM | Lượt xem: 979 lượt

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ (lần 1)

BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023
Ngay khi kết thúc Hội nghị Ban Đại diện CMHS các lớp đầu năm học 2022-2023, Ban Đại diện CMHS Trường (BPH Trường) 2022-2023 vừa được Hội nghị bầu đã có cuộc họp đầu tiên vào chiều cùng ngày 21/8/2021 để hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự và phân công nhiệm vụ các thành viên.
Thời gian: Từ 16h30 đến 17h30, ngày 21/8/2022
Địa điểm: Hội trường tầng 5
I) THÀNH PHẦN:
 • 14/15 thành viên BPH Trường (vắng Ông Trần Văn Hùng do ốm)
 • Điều phối cuộc họp: Ông Đoàn Ngọc Long
 • Thư ký: Bà Hồ Khánh Lê
II) NỘI DUNG & KẾT QUẢ:
 1. Ông Đoàn Ngọc Long đề xuất cơ cấu tổ chức và các khung văn bản chính để làm việc cho năm học; 14/14 thành viên tham dự tán thành cơ cấu để đảm bảo công việc sẽ giữ như năm năm học trước – gồm 1 Trưởng Ban, 3 Phó Trưởng Ban phụ trách 3 Tiểu ban.
 2. Bầu trưởng Ban đại diện CMHS Trường và các trưởng tiểu ban
 • 100% nhất trí bầu ông Đoàn Ngọc Long đảm trách nhiệm vụ Trưởng BPH Trường 2022-2023
 • 100% nhất trí bầu các thành viên của Ban làm Phó trưởng Ban PH Trường và Trưởng các tiểu ban, bao gồm:
 1. Bà Cao Ngọc Hoài – Lớp 11D: Trưởng tiểu ban Học tập, Phó TBPH Trường
 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Lớp 10H: Trưởng tiểu ban Nội vụ, Phó TBPH Trường
 3. Bà Đoàn Thị Thanh Vân – Lớp 9D: Trưởng tiểu ban Văn thể mỹ, Phó TBPH Trường kiêm Thư ký Ban.
 1. Trên cơ sở tóm tắt công việc của từng tiểu ban, các thành viên sau khi thống nhất đã sắp xếp vị trí nhiệm vụ từng người trong 3 tiểu ban, theo đó danh sách các thành viên tham gia từng tiểu ban cụ thể như sau:
Danh sách & nhiệm vụ 15 thành viên của BPH Trường 2022-2023 như sau:
TT Họ và tên TBPH Nhiệm vụ Số mobil e-mail
1 Đoàn Ngọc Long 10A1 Trưởng Ban 0936583333 ngoclonghn9999@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thu Hằng 10H Phó TB, phụ trách Tiểu ban Nội vụ 0382828548 nguyenthithuhang7171@gmail.com
3 Đặng Thị Bích Hà 6D Thành viên, Tiểu ban Nội vụ 0989335558 dtb_ha@hondaotomydinh.vn
4 Nguyễn Thị Minh Phương 8H Thành viên, Tiểu ban Nội vụ 0365142258 trangkabi@gmail.com
5 Dương Đức Thuỷ 9D Thành viên, Tiểu ban Nội vụ 0983564622 giaminhtape@gmail.com
6 Trần Văn Hùng 12K Thành viên, Tiểu ban Nội vụ 0989168396 Hungbdsnamviet@gmail.com
7 Cao Ngọc Hoài 11D Phó TB, phụ trách Tiểu ban học tập 0903247068 ngochoai.cao@gmail.com
8 Nguyễn Mai Nhung 7C TV, Tiểu ban Học tập 0943908904 Nhungnm@hht.edu.vn
9 Hồ Khánh Lê 8D TV, Tiểu ban Học tập 0912221142 hokhanhlevwu@gmail.com
10 Nguyễn Thị Giang 6P TV, Tiểu ban Học tập 0978621166 Giangnt235@gmail.com
11 Vũ Kiều Trang 7G TV, Tiểu ban Học tập 0904985288 Trangvk1603@gmail.com
12 Đoàn Thị Thanh Vân 9D Phó TB, phụ trách Tiểu ban VTM 0989.667478 vandt83@gmail.com
13 Đào Thị Cẩm Yên 11I TV, Tiểu ban VTM 0986142413 yendc81@gmail.com
14 Trần Thị Thu Thủy 6A1 TV, Tiểu ban VTM 0943051186 Thuytran.051186@gmail.com
15 Phạm Thị Như Mai 12B TV, Tiểu ban VTM 0988405088 nhumaivisa@gmail.com
 
 1. Thống nhất rà soát lại và xây dựng các văn bản khung cho năm học 2022-2023: Nhiệm vụ cụ thể:
 • Hoàn thiện Biên bản Hội nghị TBPH toàn trường và Nghị quyết Hội nghị BPH Trường (lần 1, 21/8) để gửi BGH trước 05/9/2022: Chị Lê.
 • Hoàn thiện các group điện tử (email, zalo) cho BPH Trường và 74 TBPH các lớp: xong trước 30/8/2022: Chị Lê, Chị Vân.
 • Chị Đoàn Thanh Vân gửi email các văn bản của Ban năm học 2021-2022 (Kế hoạch hoạt động của mỗi Tiểu ban; Quy chế hoạt động; Danh mục Thưởng 2021-2022) cho các trưởng tiểu ban. Các Trưởng Tiểu ban hoàn thiện việc rà soát-bổ sung Kế hoạch hoạt động của Tiểu bản trước 03/9/2022 cho chị Vân để lấy ý kiến các thành viên, sau đó hoàn thiện, ban hành trước 05/9/2022.
 • Về hoạt động của Tiểu ban Nội vụ: Giao chị Nguyễn Thị Thu Hằng đầu mối cùng các thành viên tiểu ban rà soát quy trình làm việc của tiểu ban, xây dựng KPI đánh giá, thực hiện công bố quy trình và cách thức làm việc, kiểm tra hoạt động nội vụ để tất cả phụ huynh học sinh đều biết và cùng nâng cao trách nhiệm của TBPH các khối lớp đồng hành cùng Ban PH Trường.
 • Về hoạt động của Tiểu ban Học tập: Giao chị Cao Thị Ngọc Hoài đầu mối cùng các thành viên tiểu ban sắp xếp 01 buổi làm việc với cô Huyền để trao đổi về kế hoạch hoạt động của Nhà trường về kỹ năng sống để phối hợp lên kế hoạch thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
- Thầy Nguyễn Phú Cường – Chủ tịch HĐQT;
- Thầy Nguyễn Quang Tùng và BGH;
- TBPH của 74 lớp;
- GVCN của 74 lớp;
- Lưu BPH Trường (c Hiền).
TM. BĐD CMHS TRƯỜNG
TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký)
 
 
Đoàn Ngọc Long
 
 
 


Các tin khác: