Nghị quyết hội nghị BĐD CMHS (Lần 1) năm học 2023-2024

  BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG THCS&PTTH V.M. LÔMÔNÔXỐP NĂM HỌC 2023-2024 Thời gian : Cuộc họp bắt đầu vào hồi 16h30' thứ bảy ngày 19/08/2023 Địa điểm : Hội trường tầng 5, Trường THCS&PTTH V.M. LÔMÔNÔXỐP III.Thành phần: Ban ĐDCMHS năm học 2023-2024, tham dự họp 11/12 (vắng 01 - TBPH lớp 11H có lý do) IV.Chủ tọa: Ông Đoàn Ngọc Long V.Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thị Bích Hà VI.Nội dung cuộc họp:

  
  Biên bản Hội nghị trưởng ban phụ huynh trường

  BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TRƯỞNG BAN PHỤ HUYNH TRƯỜNG V.M. LÔMÔNÔXỐP NĂM HỌC 2023-2024 Thời gian : Từ 14h00 đến 16h00, Thứ bảy ngày 19/08/2023 II. Địa điểm : Hội trường tầng 5 III. Thành phần: Ông Nguyễn Văn Châu- Phó Chủ tịch hội đồng nhà trường; Thầy Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng Nhà trường; Cô Nguyễn Thị Nhung - Phó Hiệu Trưởng Nhà trường; Ông Đoàn Ngọc Long - Trưởng ban Đại diện CMHS nhà trường; Các

  
  Kế hoạch hoạt động và dự toán chi năm học 2023-2024

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG & DỰ TOÁN CHI NĂM HỌC 2023-2024 NHÓM NHIỆM VỤ: ĐỐI NGOẠI - VĂN THỂ MỸ- NỘI VỤ Căn cứ Quy chế hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THCS và THPT M.V Lômônôxốp (trường Lômônôxốp) năm học 202 3 -202 4 ; Căn cứ kế hoạch hoạt động của BGH trường THCS và THPT M.V Lômônôxốp (trường Lômônôxốp) năm học 202 3 -202 4 ; Căn cứ tình hình thực tế của năm học 2023-2024. Ban đại diện CM

  
  Quy chế hoạt động của Ban đại diện CMHS trường năm học 2023-2024

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 - 2024 Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo v/v ban hành điều lệ Ban đại diện Cha mẹ Học sinh (CMHS); Căn cứ nội dung phiên họp thứ nhất của Ban ĐD CMHS trường ngày 19.8.2023. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN & NỘI DUNG - PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG Tên gọi: - Tên chính thức: Ban Đại diện CMHS Trường THCS &

  
  Thông tư số 55 về việc Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

  Kính gửi quý vị Cha mẹ học sinh Xin gửi tới quý vị thông tư số 55 về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh tại địa chỉ /images/ckeditor/files/PDF/55_2011_TT-BGDDT.pdf Trân trọng!

   
  Danh mục thưởng phong trào cho học sinh năm học 2022-2023

  DANH MỤC THƯỞNG HỌC SINH THI ĐUA HỌC TỐT VÀ PHONG TRÀO TỐT NĂM HỌC 2022-2023 Ban đại diện CMHS trường xin gửi tới các em học sinh và các bậc phụ huynh danh mục thưởng học sinh thi đua học tốt và các phong trào tốt năm học 2022-2023. Trân trọng!

  
  Nghị quyết hội nghị BĐD CMHS (Lần 1) năm học 2022-2023

  NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ (lần 1) BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023 Ngay khi kết thúc Hội nghị Ban Đại diện CMHS các lớp đầu năm học 2022-2023, Ban Đại diện CMHS Trường (BPH Trường) 2022-2023 vừa được Hội nghị bầu đã có cuộc họp đầu tiên vào chiều cùng ngày 21/8/2021 để hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự và phân công nhiệm vụ các thành viên. Thời gian : Từ 16h30 đến 17h30, ngày 21/8/2022 Địa

  
  Quy chế hoạt động của Ban đại diện CMHS trường năm học 2022-2023

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023 Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo v/v ban hành điều lệ Ban đại diện Cha mẹ Học sinh (CMHS); Căn cứ nội dung phiên họp thứ nhất của Ban ĐD CMHS trường ngày 21.8.2022. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN & NỘI DUNG - PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG Tên gọi: - Tên chính thức: Ban Đại diện CMHS Trường THCS &

  
  Danh mục thưởng phong trào cho học sinh năm học 2021-2022

  Ban đại diện CMHS trường xin gửi tới các em học sinh và các bậc phụ huynh danh mục thưởng học sinh thi đua học tốt và các phong trào tốt năm học 2021-2022 Trân trọng!

  
  Nghị quyết BĐD CMHS (lần 1) năm học 2021-2022

  NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ ( lần 1) BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022 - Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ( Sau đây viết gọn là: Ban ĐD CMHS ) ; - Căn cứ Quy chế hoạt động Ban ĐD CMHS Trường đã ban hành ngày 05/9/2020 ; - Căn cứ kết quả cuộc họp đại diện CMHS 73 lớp ngày 21/8/2021. Hôm nay,

  
  Quy chế hoạt động của Ban đại diện CMHS trường năm học 2021-2022

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022 Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo v/v ban hành điều lệ Ban đại diện Cha mẹ Học sinh (CMHS); Căn cứ nội dung phiên họp thứ nhất của Ban ĐD CMHS trường ngày 22.8.2021. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NỘI DUNG - PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG Tên gọi - Tên chính thức: Ban Đại diện CMHS Trường THCS và