Danh mục thưởng phong trào cho học sinh năm học 2022-2023

  DANH MỤC THƯỞNG HỌC SINH THI ĐUA HỌC TỐT VÀ PHONG TRÀO TỐT NĂM HỌC 2022-2023 Ban đại diện CMHS trường xin gửi tới các em học sinh và các bậc phụ huynh danh mục thưởng học sinh thi đua học tốt và các phong trào tốt năm học 2022-2023. Trân trọng!

  
  Nghị quyết hội nghị BĐD CMHS (Lần 1) năm học 2022-2023

  NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ (lần 1) BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023 Ngay khi kết thúc Hội nghị Ban Đại diện CMHS các lớp đầu năm học 2022-2023, Ban Đại diện CMHS Trường (BPH Trường) 2022-2023 vừa được Hội nghị bầu đã có cuộc họp đầu tiên vào chiều cùng ngày 21/8/2021 để hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự và phân công nhiệm vụ các thành viên. Thời gian : Từ 16h30 đến 17h30, ngày 21/8/2022 Địa

  
  Quy chế hoạt động của Ban đại diện CMHS trường năm học 2022-2023

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023 Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo v/v ban hành điều lệ Ban đại diện Cha mẹ Học sinh (CMHS); Căn cứ nội dung phiên họp thứ nhất của Ban ĐD CMHS trường ngày 21.8.2022. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN & NỘI DUNG - PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG Tên gọi: - Tên chính thức: Ban Đại diện CMHS Trường THCS &

  
  Danh mục thưởng phong trào cho học sinh năm học 2021-2022

  Ban đại diện CMHS trường xin gửi tới các em học sinh và các bậc phụ huynh danh mục thưởng học sinh thi đua học tốt và các phong trào tốt năm học 2021-2022 Trân trọng!

  
  Nghị quyết BĐD CMHS (lần 1) năm học 2021-2022

  NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ ( lần 1) BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022 - Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ( Sau đây viết gọn là: Ban ĐD CMHS ) ; - Căn cứ Quy chế hoạt động Ban ĐD CMHS Trường đã ban hành ngày 05/9/2020 ; - Căn cứ kết quả cuộc họp đại diện CMHS 73 lớp ngày 21/8/2021. Hôm nay,

  
  Quy chế hoạt động của Ban đại diện CMHS trường năm học 2021-2022

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022 Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo v/v ban hành điều lệ Ban đại diện Cha mẹ Học sinh (CMHS); Căn cứ nội dung phiên họp thứ nhất của Ban ĐD CMHS trường ngày 22.8.2021. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NỘI DUNG - PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG Tên gọi - Tên chính thức: Ban Đại diện CMHS Trường THCS và

   
  Nghị quyết BĐD CMHS đầu năm học 2020-2021

  NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ (lần 1) BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021 Ngay khi kết thúc Hội nghị Trưởng Ban PH các lớp đầu năm học 2020-2021, Ban ĐD CMHS Trường (BPH Trường) 2020-2021 vừa được Hội nghị bầu đã có cuộc họp đầu tiên vào chiều cùng ngày 13/9/2020 để hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự. Thời gian : Từ 16h30 đến 17h15, Chủ nhật ngày 13/9/2020 Địa điểm : Hội trường tầng 5 nhà B Trường

  
  Biên bản hội nghị trưởng BĐD CMHS toàn trường năm học 2020-2021

  BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TRƯỞNG BĐD CMHS TOÀN TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021 Chiều ngày 13/9/2020, Ban Giám hiệu Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp và Ban đại diện CMHS Trường (2019-2020) phối hợp tổ chức Hội nghị Trưởng BĐD CMHS các lớp đầu năm học 2020-2021. Thời gian : Từ 14h00 đến 16h30, Chủ nhật ngày 13/9/2020 Địa điểm : Hội trường tầng 5, nhà B, Trường THCS vàTHPT M.V. Lômônôxốp.

  
  Nghị quyết hội nghị Ban đại diện CMHS trường năm học 2019-2020

  BĐD CMHS trường trân trọng kính gửi tới quý vị CMHS Nghị quyết hội nghị Ban đại diện CMHS năm học 2019-2020. Trân trọng!

  
  Danh mục thưởng học tập-phong trào 2019-2020

  Ban đại diện CMHS của trường xin gửi tới quý vị CMHS và các em học sinh " Danh mục thưởng học tập - Phong trào 2019-2020"

  
  Danh mục thưởng năm học 2018-2019

  Kính gửi các anh/chị Trưởng ban PH các lớp trường THCS và THPT Lomonoxop. Ban Đại diện CMHS xin gửi các anh/chị bản Phê duyệt danh mục thưởng năm học 2018-2019