Nghị quyết BĐD CMHS (lần 1) năm học 2021-2022
Đăng ngày: 14/09/2021 11:13 AM | Lượt xem: 372 lượt

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ ( lần 1)

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022
 
- Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Sau đây viết gọn là: Ban ĐD CMHS);
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban ĐD CMHS Trường đã ban hành ngày 05/9/2020;
- Căn cứ kết quả cuộc họp đại diện CMHS 73 lớp ngày 21/8/2021.
 
Hôm nay, ngày 22/8/2021 Ban ĐD CMHS Trường tiến hành cuộc họp đầu tiên đểphân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban; phân công soạn thảo kế hoạch hoạt động trong năm học 2021- 2022.
Thời gian: Từ 09h30 đến 11h30, Chủ nhật ngày 22/8/2021
Hình thức cuộc họp: Trực tuyến qua phần mềm MS Teams