Sứ mệnh
Đăng ngày: 06/06/2017 05:00 PM | Lượt xem: 1.628 lượt
  • Sứ mệnh
Xây dựng Hệ thống giáo dục Lômônôxốp có môi trường học tập nền nếp, kỉ cương, chất lượng giáo dục cao; học sinh được giáo dục toàn diện, có cơ hội, điều kiện phát triển phẩm chất, năng lực và tư duy sáng tạo, tự tin hội nhập.