2017-06-06 16:44:49
Giá trị cốt lõi: HỘI NHẬP
Đăng ngày: 06/06/2017 04:44 PM | Lượt xem: 5.093 lượt
Hệ thống giáo dục Lômônôxốp coi trọng tính trung thực, năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, khả năng hội nhập của học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Khả năng hội nhập: Hội nhập để sống và làm việc trong môi trường toàn cầu cạnh tranh, đa văn hóa và đa sắc tộc.