2017-06-06 16:37:06
Giá trị cốt lõi: TRUNG THỰC
Đăng ngày: 06/06/2017 04:37 PM | Lượt xem: 5.934 lượt
Hệ thống giáo dục Lômônôxốp coi trọng tính trung thực, năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, khả năng hội nhập của học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trung thực: Trung thực trong học tập, biết bảo vệ lẽ phải và đấu tranh với những điều sai trái trong cuộc sống.