2017-06-06 16:43:40
Giá trị cốt lõi: TRÁCH NHIỆM
Đăng ngày: 06/06/2017 04:43 PM | Lượt xem: 5.962 lượt
Hệ thống giáo dục Lômônôxốp coi trọng tính trung thực, năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, khả năng hội nhập của học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tinh thần trách nhiệm: Con người phải có tinh thần trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng và trong công việc.