2017-06-06 16:42:15
Giá trị cốt lõi: SÁNG TẠO
Đăng ngày: 06/06/2017 04:42 PM | Lượt xem: 5.160 lượt
Hệ thống giáo dục Lômônôxốp coi trọng tính trung thực, năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, khả năng hội nhập của học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Sáng tạo: là bản chất và là mục tiêu của giáo dục.