2017-06-06 16:40:37
Giá trị cốt lõi: NĂNG ĐỘNG
Đăng ngày: 06/06/2017 04:40 PM | Lượt xem: 5.139 lượt
Hệ thống giáo dục Lômônôxốp coi trọng tính trung thực, năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, khả năng hội nhập của học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Năng động: là phẩm chất của công dân toàn cầu trong môi trường luôn thay đổi và đầy thách thức.