Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 15 dịch vụ công
Đăng ngày: 14/03/2018 11:05 AM | Lượt xem: 595 lượt
Thực hiện công văn số 2847/UBND-KGVX ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2017, trong đó thành phố giao Sở GDĐT xây dựng 15 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.