Thông báo ba công khai năm học 2023-2024 của trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp
Đăng ngày: 16/01/2023 11:00 AM | Lượt xem: 346 lượt

QUYẾT ĐỊNH

Công khai cam kết chất lượng giáo dục;
Công khai chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VÀ THPT M.V LÔMÔNÔXỐP
 

 Căn cứ Thông tư số 36/201/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ vào tình hình thực tế về chất lượng giáo dục, về cơ sở vật chất, về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp.
 QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2023-2024; Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2021-2022; Công khai thông tin về cơ sở vật chất năm học 2022-2023; Công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên tính đến ngày 16/01/2023 (kèm theo biểu mẫu 09, biểu mẫu 10, biểu mẫu 11 và biểu mẫu 12).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Lãnh đạo trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp, Chủ tịch công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ Chuyên môn, bộ phận Tài vụ, các phòng chức năng và toàn thể cán bộ nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Các tin khác: